Legres AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2017

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2017. Omsättningen uppgick till 363,2 mkr och rörelseresultat före avskrivningar och poster av engångskaraktär till 66,7 mkr.

Under det gångna året nådde koncernen omsättningsmålet med ett något lägre EBITDA än förväntat. Pro forma-justerad omsättning ökade från 654,9 mkr 2016 till 723,0 mkr 2017. Den årliga tillväxttakten för omsättningen uppgår till 10% och pro forma-justerad EBITDA före poster av engångskaraktär 147,0 mkr, EBITDA-marginalen är 20%.

Ökad omsättning beror framför allt av en mycket stark utveckling i Norge med tillväxt om 23 procent under året. Den starka tillväxten är ett resultat av att Sergel Norge AS lyckades attrahera nya kunder som till exempel Elkjøp och Komplett samtidigt som volymen i den befintliga affären ökade. Under det tredje kvartalet breddade Sergel Kredittjänster AB sin kundbas inom telekom genom ett femårsavtal med Tele2.

Det har varit en intensiv period med separationsarbete från Telia, ett arbete som kommer att fortsätta under 2018.

-   Vi ser hur separationen från Telia ger Sergelbolagen nytt självförtroende och större incitament till att bli mer aktiva i marknaden, vilket resulterade i nya affärer inom framför allt våra fokusområden telekom, energi och e-handel. Samtidigt som det goda samarbetet med Telia fortsätter och utvecklas. Den långa erfarenheten och kompetensen från telekombranschen var en bidragande orsak till att Tele2 i Sverige tecknade ett femårsavtal med Sergel Kredittjänster AB säger Charlotte Strandberg, vd för Legres AB (publ).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 13.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.

Delårsrapporten är tillgänglig på www.sergel.com. För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strandberg, CEO, +46 70 211 4560,
charlotte.strandberg@marginalen.se
Adnan Hadziosmanovic, CFO, + 46 70 256 3200,
adnan.hadziosmanovic@marginalen.se