Legres publicerar en finansiell uppdatering för Q1 2023

Legres AB (publ) (”Bolaget”), en ledande leverantör av kredittjänster i Norden, publicerar idag en finansiell uppdatering för Q1 2023.

Bolaget har sett en positiv utveckling i samtliga marknader under de senaste månaderna, med en ökad efterfrågan för Bolagets tjänster i flera marknadssegment.

Jag är mycket nöjd med den utveckling vi sett framför allt i Norge och Danmark, men även Sverige och Finland visar en trendförändring. Speciellt vårt affärsområde Connect har haft en stark tillväxt i antalet nya affärer/kunder under kvartalet” , säger Klaus Reimer, CEO på Legres AB (publ)

Sammanfattning för perioden 1 januari - 31 mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 176,3 MSEK (185,7)
  • EBITDA* uppgick till 31,0 MSEK (32,0)
  • Justerad EBITDA** uppgick till 26,1 MSEK (26,8)
  • Räntebärande nettoskuld*** uppgick till 277,9 MSEK (337,7)
  • Ration av räntebärande nettoskuld till justerad EBITDA uppgick till 3,45 (3,40)
  • Likvida medel uppgick till 92,5 MSEK (127,5)

* Resultatet före ränteintäkter och räntekostnader, skatter, avskrivningar på materiella tillgångar och avskrivningar på immateriella tillgångar.

** Justerad i enlighet med villkoren för Bolagets obligationer med ISIN SE0012729010.

*** Räntebärande skuld med avdrag för (i) efterställd skuld, (ii) skuld hänförlig till pensionsåtaganden och (iii) kontanta medel. 

Siffrorna är preliminära och inte reviderade. Den fullständiga kvartalsrapporten kommer att publiceras 8:e maj 2023.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnas för offentliggörande den 24.e april 2023 kl. 11.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 300 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klaus Reimer, CEO
Tel: +45 40 99 55 25
e-mail: Klaus.Reimer@sergel.com

Niklas M Undén, CFO
Tel: +46 705 740 817
E-mail:
Niklas.m.unden@sergel.com