Legres AB (publ) bekräftar att villkoret för inlösen avseende sina 490 000 000 SEK seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0010023572 är uppfyllt

Hänvisning görs till Legres AB (publ) ("Legres") SEK 490 000 000 seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0010023572 ("Obligationerna") och de allmänna villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Hänvisning görs vidare till en tidigare underrättelse om villkorad återlösen från Legres daterad den 4 juni 2019 där Legres utnyttjade sin rätt att lösa in Obligationerna till fullo i enlighet med klausul 9.3 (Eng. Voluntary Total Redemption (call option)) i Obligationsvillkoren, den 9 juli 2019 ("Återbetalningsdagen"). Legres åtagande att till fullo lösa in Obligationerna på Återbetalningsdagen var villkorat av att Legres, innan Återbetalningsdagen, erhåller tillräckligt med medel för att till fullo inlösa Obligationerna och relaterade kostnader ("Finansieringsvillkoret").

Legres bekräftar härmed att Finansieringsvillkoret är uppfyllt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Isak Åsbrink (CEO), tel: +46 70 444 00 47, e-mail: isak.asbrink@sergel.com
Tiina Dömstedt (CFO), tel: +46 70 343 05 08, e-mail: tiina.domstedt@sergel.com

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.