Legres AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Legres AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 9 juli 2019 ett seniort obligationslån om 550 000 000 SEK med säkerhet på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall 9 juli 2022.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Förordningen”). Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets webbplats https://www.sergel.com/

Denna information är sådan information som Legres AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Förordningen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 12.30. 

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information, var god kontakta:

Isak Åsbrink, VD
+46 70 444 00 47, isak.asbrink@sergel.com

Tiina Dömstedt, CFO
+46 703 43 05 08, tiina.domstedt@sergel.com