Legres ökar resultatet under det första kvartalet 2023

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2023. Rörelseresultatet uppgår till 16,2 mkr (15,3, Q1 2022) medan nettoomsättningen uppgår till 176,3 mkr (185,7, Q1 2022).

- Trots ett utmanande omvärldsläge gör vi ett starkt kvartal. Resultatet ökar och vi har en positiv utveckling överlag på samtliga marknader. Verksamheterna i Danmark och Norge utmärker sig med en mycket god tillväxt.  Vi tecknar även flera nya kundavtal under kvartalet, bland annat inom affärsområdet Connect. Sammantaget bedömer vi att den ökade affärsaktiviteten kommer att ha en gynnsam effekt på tillväxten framöver, säger Klaus Reimer, vd på Legres.

JANUARI – MARS 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 176,3 (185,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,2 (15,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -1,0 (-2,2)
  • Totalresultatet uppgick till MSEK -5,7 (7,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12,9 (32,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN

I januari 2023 har amortering av obligationslånet skett med 12,5 mkr.

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 08.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 300 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25
, klaus.reimer@sergel.com