Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2020

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för helåret 2020. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 181,7 mkr (205,6) och rörelseresultatet till 29,9 mkr (35,3).

- Även det fjärde kvartalet påverkas av en lägre aktivitet i marknaden till följd av Covid-19. Vi har dock anpassat vår kostnadsmassa därefter och ser även att den pågående vaccineringen i Norden kommer att ha en positiv effekt på vår affär framöver. Vi bedömer även att investeringen i vår nya inkassoplattform kommer att ge upphov till effektivitetsvinster samt ytterligare förbättrad service mot såväl kunder som slutkunder, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING OKTOBER – DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 181,7 (205,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 29,9 (35,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 13,6 (7,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 34,9 (69,4)

SAMMANFATTNING JANUARI – DECEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 728,8 (825,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 78,7 (113,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 17,7 (11,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 77,5 (84,1)

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden samt enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 320 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com