Legres AB (publ) kompletterar pågående skriftligt förfarande avseende obligationsvillkoren

Legres AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kompletterar det pågående skriftliga förfarandet, initierat den 27 maj 2022, avseende förslag om ändring av obligationsvillkoren, med ändrade villkor till förmån för obligationsinnehavarna.

Bolaget meddelade den 27 maj 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012729010 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna.

Nordic Trustee & Agency AB (publ) initierade, i egenskap av agent för Obligationsinnehavarna, den 27 maj 2022, ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren såsom närmare beskrivs i Bolagets pressmeddelande publicerat den 27 maj 2022. Syftet med det skriftliga förfarandet är att Obligationsinnehavarna ska ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (“Förslaget”), inklusive, men inte begränsat till:

  • att ändra priset för återlösen av Obligationerna på den nya slutliga förfallodagen, och
  • att ändra premie-strukturen för total förtida återbetalning av Obligationerna.

Härmed meddelar Bolaget att Bolaget ovillkorligen och oåterkalleligen kompletterar det skriftliga förfarandet genom att ändra ovanstående två punkter av Förslaget till förmån för Obligationsinnehavarna såsom närmare beskrivs nedan.

Det ändrade Förslaget innebär, om det godkänns av en erforderlig majoritet vid ett beslutsfört skriftligt förfarande, att priset för återlösen av Obligationerna på den nya slutliga förfallodagen (9 juli 2023) ändras till 104 procent (istället för 101 procent enligt det ursprungliga Förslaget) av nominellt belopp per Obligation (jämte upplupen men obetald ränta) samt att priset för förtida återlösen av Obligationerna ändras i enlighet med nedan:

  • 100,50 procent (istället för 100,25 procent enligt det ursprungliga Förslaget) av det nominella beloppet, om Obligationerna återbetalas på eller efter den dag som infaller 36 månader efter den första emissionsdagen till, men inte inklusive, den dag som infaller 39 månader efter den första emissionsdagen, jämte upplupen men obetalda belopp ränta,
  • 101,00 procent (istället för 100,50 procent enligt det ursprungliga Förslaget) av det nominella beloppet, om Obligationerna återbetalas på eller efter den dag som infaller 39 månader efter den första emissionsdagen till, men inte inklusive, den dag som infaller 42 månader efter den första emissionsdagen, jämte upplupen men obetalda belopp ränta,
  • 102,00 procent (istället för 100,75 procent enligt det ursprungliga Förslaget) av det nominella beloppet, om Obligationerna återbetalas på eller efter den dag som infaller 42 månader efter den första emissionsdagen till, men inte inklusive, den dag som infaller 45 månader efter den första emissionsdagen, jämte upplupen men obetalda belopp ränta, och
  • 104,00 procent (istället för 101,00 procent enligt det ursprungliga Förslaget) av det nominella beloppet, om Obligationerna återbetalas på eller efter den dag som infaller 45 månader efter den första emissionsdagen till, men inte inklusive, den nya slutliga förfallodagen (9 juli 2023), jämte upplupen men obetalda belopp ränta.

***

För ytterligare information kontakta:

Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com

Denna information är sådan information som Legres AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022 09.00 CET.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 330 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.