Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 185,6 mkr (203,2) och rörelseresultatet till 27,9 mkr (34,8). Kvartalets finansiella utveckling påverkades av effekterna av COVID-19.

- Under det tredje kvartalet blev effekterna av COVID-19 även tydligt märkbara på vår affär. En lägre aktivitet bland såväl företag som privatpersoner ledde till minskade affärsvolymer, vilket påverkade vår finansiella utveckling. Vårt långsiktiga arbete med att kontinuerligt effektivisera vårt arbetssätt tillsammans en modernare IT-miljö har dock medfört lägre kostnader som delvis kompenserade omsättningstappet och höll uppe resultatet. Även kassaflödet hade en positiv utveckling och ökade under kvartalet, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING JULI – SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 185,6 (203,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 27,9 (34,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 10,7 (-3,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 21,0 (-11,1)

SAMMANFATTNING JANUARI – SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 547,1 (620,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 48,8 (77,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,1 (4,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 42,6 (14,7)

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 12.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com