Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgår under det andra kvartalet till 175,3 mkr (172,1, Q2 2021) och rörelseresultatet till 4,9 mkr (7,8).

- Vi bibehåller en stabil tillväxt under kvartalet framför allt drivet av Inkasso -och Connectaffärerna i Sverige. Vidare förlänger vi två väsentliga avtal samt tecknar avtal med ett antal nya kunder. Detta tillsamman med att vår nya strategiska inriktning börjar visa resultat i marknaden gör att vi bedömer framtidsutsikterna som mycket goda, säger Klaus Reimer, vd på Legres.
 

APRIL - JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 175,3 (172,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4,9 (7,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -11,1 (-3,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -2,7 (11,4)

JANUARI – JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 361,0 (345,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,2 (9,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -13,3 (-17,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 29,4 (-6,5)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN

 • Legres AB (Publ) meddelade under kvartalet att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från obligationsinnehavare att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren. Den 22 juni 2022 erhöll Legres AB godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren och i samband med detta förlängdes obligationen i maximalt ett år. För ytterligare information se www.sergel.com/investor-relations/.
 • Under andra kvartalet har Legres ABs dotterbolag Sergel Kredittjänster förlängt avtal med en större partner avseende traditionella inkassoärenden och kreditinformation till och med 2023-12-31. För ytterligare information se www.sergel.com/investor-relations/.
 • Under andra kvartalet har Danmark tecknat ett avtal med en ny större kund inom inkassoverksamheten, vilket är mycket glädjande.

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 april 2022 kl.13.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 310 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com