Legres ökar resultatet under det tredje kvartalet 2022

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Rörelseresultatet uppgår till 16,7 mkr (0,7, Q3 2021) medan nettoomsättningen uppgår till 162,3 mkr (165,9, Q3 2021).

- Jag är mycket nöjd över utvecklingen under det senaste kvartalet. Vi flyttar fram våra positioner inom flera områden och trots rådande marknadsläge ökar vi resultatet till 16,7 mkr. Resultatökningen beror på att vi lyckats sänka kostnaderna i verksamheten samt att vi har lägre avskrivningar jämfört med föregående år, säger Klaus Reimer, vd på Legres.
 

JULI - SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,3 mkr (165,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,7 mkr (0,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 mkr (-12,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 mkr (14,8)

JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 523,3 mkr (511,5)
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,9 mkr (10,0)
   
 • Resultat efter skatt uppgick till -14,4 mkr (-29,9)
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,2 mkr (14,5)
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERSIODEN JULI - SEPTEMBER 2022

 • I juli 2022 skedde ett utbyte av den säkerställda obligationen mot efterställda icke säkerställda obligationer om 40 mkr. För ytterligare information se www.sergel.com/investor-relations/
   
 • I juli 2022 förlängde Legres ABs dotterbolag Sergel Kredittjänster sitt avtal med en större partner avseende traditionella inkassoärenden och kreditinformation till och med 2023-12-31. För ytterligare information se www.sergel.com/investor-relations/

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 12.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 295 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer vd, +4540995525 klaus.reimer@sergel.com