Legres AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Legres årsredovisning, som även innehåller en hållbarhetsredovisning, finns nu tillgänglig på sergel.com/investor-relations/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 april 2023 kl.10.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 300 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer, vd Legres, +4540995525, klaus.reimer@sergel.com