Legres AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Legres AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 29 juni 2017 ett seniort säkerställt obligationslån om 490 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,25 procent per år och har slutförfall 29 december 2020.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (https://www.sergel.com/) webbplatser.

Denna information är sådan information som Legres AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 16.00.

För ytterligare information, var god kontakta:

Charlotte Strandberg, VD

+46 70 211 4560, charlotte.strandberg@marginalen.se

Per Örtlund, CFO

+46 73 381 8880, per.ortlund@marginalen.se