Legres AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

Legres AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 27 maj 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012729010 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren, som sedan kompletterades och ändrades till Obligationsinnehavarnas fördel enligt Bolagets pressmeddelande publicerat den 16 juni 2022 (”Förslaget”)

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det Skriftliga Förfarandet var för Förslaget. Förslaget ska anses vara godkänt från och med 22 juni 2022.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att skickas med vanlig post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Legres (www.sergel.com) och Agentens respektive webbplats (www.stamdata.com).

För ytterligare information kontakta:

Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com

Informationen är sådan som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 juni 2022, 14.30 CET.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 330 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.