Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2022

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för helåret 2022. Omsättningen för helåret uppgår till 701,5 mkr (701,3). Rörelseresultatet ökar till 40,1 mkr (34,4). Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgår till 178,2 mkr (189,8) och rörelseresultatet till 3,2 mkr (24,3).

- Jag nöjd över att vi har en stabil finansiell utveckling under 2022, trots att det har varit ett utmanande år med förändrade förutsättningar på såväl mikro- som makronivå. Under det fjärde kvartalet påverkas siffrorna av färre antal ärenden och vissa engångseffekter. Vi ser dock goda möjligheter för en positiv utveckling under 2023 då vi under det fjärde kvartalet märkt positiva signaler på flera marknader, säger Klaus Reimer, vd på Legres.

SAMMANFATTNING OKTOBER – DECEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 178,2 mkr (189,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 mkr (24,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till -25,0 mkr (-9,1)
  • Periodens totalresultat uppgick till -20,7 mkr (-6,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,5 mkr (21,7)

SAMMANFATTNING JANUARI – DECEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 701,5 mkr (701,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till 40,1 mkr (34,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till -39,4 mkr (-39,1)
  • Årets totalresultat uppgick till -5,8 (-23,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,1 mkr (36,3)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari kl. 09.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har 301 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta: Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com